link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

opinie

Opinie

Kancelaria sporządza opinie prawne – analizy związane z praktycznymi problemami prawnymi, mające na celu wyjaśnienie problemów prawnych, wskazanie możliwych rozwiązań, w tym procedur prawnych umożliwiających realizację zamierzonego celu, kwalifikację prawną danego stanu faktycznego, interpretację przepisów prawnych obejmujących stan faktyczny i wskazanie jego skutków prawnych oraz analizy prawne decyzji, umów i dokumentów.
Opinia prawna umożliwia ocenę danego zagadnienia pod kątem obowiązujących przepisów prawnych, stanowiska doktryny, jak również aktualnego orzecznictwa, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego, co pozwala na wyznaczenie dalszego kierunku prowadzenia sprawy. Najlepsza opinia wymaga stałego kontaktu z klientem albowiem to on zna najlepiej stan faktyczny danej sprawy.Nie wolno bagatelizować rozmowy z klientem jako kluczowego źródła informacji. Z tego punktu widzenia ważna jest  pierwsza rozmowa, gdyż dobre jej poprowadzenie zaoszczędzi w przyszłości czasu zarówno klientowi, jak i adwokatowi lub radcy prawnemu, który ma przygotować opinię. Właściwe ustalenie stanu faktycznego sprawy jest podstawowym warunkiem wypracowania odpowiedniego rozwiązania, a w rezultacie sporządzenie dobrej opinii prawnej. Adwokaci mogą przygotować opinię, która przykładowo ma na celu:

  • wskazywać propozycje procedur prawnych pozwalających doprowadzić do osiągnięcia założonego celu, w szczególności zmiany współwłasności, nabycia spółki, sporządzenia umowy, itp.
  • przedstawiać kwalifikację konkretnego stanu faktycznego w świetle obowiązujących ustaw, orzecznictwa, doktryny
  • przedstawiać analizę prawną dokumentu, jak  np decyzja, umowa, oświadczenie, itd.
  • interpretować przepisy normatywne i wysnuwać skutki prawne wedle danej interpretacji, wykładni
  • przedstawiać szczególny pogląd na sprawę rozpatrywaną przed sądem w celu pomocy w bardziej obiektywnym jej rozpoznaniu.

OPINIE