link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

postępowanie wykonawcze

Po zakończeniu procesu sądowego i wydaniu wyroku skazującego, pozostaje kwestia wykonania orzeczonej kary. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie obrony skazanych w toku postępowania wykonawczego, w tym w szczególności w postępowaniach:

  • o udzielenie przerwy w wykonywaniu orzeczonej kary,
  • w przedmiocie wydania wyroku łącznego, które to postępowania wielokrotnie skutkują znacznym realnym obniżeniem wymiaru kar orzeczonych wcześniejszymi wyrokami skazującymi,
  • o odroczenie wykonania kary (warto zaznaczyć, iż przy udzieleniu przez sąd odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności na okres co najmniej jednego roku, przy spełnieniu określonych warunków, sąd może warunkowo zawiesić wykonanie pozostałej części kary pozbawienia wolności),
  • o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • w przedmiocie wdrożenia do wykonania kary pozbawienia wolności, której wyknanie warunkowo zawieszono,
  • o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
  • o wcześniejsze zatarcie skazania (z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych).