link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

obrona w sprawach karnych

Podejrzany oraz oskarżony ma prawo ustanowienia obrońcy na każdym etapie postępowania. Osobie zatrzymanej, na jej żądanie, przysługuje prawo niezwłocznego nawiązania kontaktu z adwokatem, w tym bezpośrednią z nim rozmowę.
W postępowaniu karnym obrońcy przysługuje szereg uprawnień, w tym prawo udziału we wszystkich czynnościach, w których może uczestniczyć sam oskarżony, prawo do składania w jego imieniu wszelkich wniosków (np. o uchylenie tymczasowego aresztowania, zmianę stosowanych środków zapobiegawczych, wniosków dowodowych). Obrońcy przysługuje prawo kontaktowania się z oskarżonym przebywającym w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.
W sytuacji, gdy oskarżony jest pozbawiony wolności (np. tymczasowo aresztowany), pełnomocnictwo do obrony może zostać udzielone obrońcy przez inną osobę.
Kancelaria zapewnia profesjonalną obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych, w tym:

  • w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuraturę, Policję, ABW, CBA etc;
  • w postępowaniu sądowym karnym i karnoskarbowym;
  • w postępowaniu apelacyjnym, zażaleniowym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie postępowania;
  • w postępowaniu wykonawczym w sprawach z wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie, zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności;
  • przygotowywania wniosków w sprawach o ułaskawienie;
  • sporządzania prywatnych aktów oskarżenia;
  • reprezentowania pokrzywdzonych w postępowaniu karnym;
  • przygotowywania wszelkich pism procesowych, środków odwoławczych, apelacji, zażaleń i kasacji.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zapewnia specjalistyczną i rzetelną obronę Klientów Kancelarii w postępowaniach karnych.

Adwokat sprawy karne Poznań.

adwoakt w sprawach karnych