link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

prawo budowlane

Prawo budowlane.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie reprezentacji przedsiębiorców i osób fizycznych w postępowaniach w przedmiocie prawa budowlanego. W zakres usług Kancelarii wchodzi w szczególności:

 • dochodzenie należności wynikające z wykonania robót budowlanych w tym za pośrednictwem Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU)
 • doradztwo w zakresie problematyki zagadnień administracyjnych procesu budowlanego,
 • reprezentacja uczestników procesu budowlanego w postępowaniach administracyjnych przed urzędami administracji budowlanej, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Inspektorami Nadzoru, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentacja i świadczenie pomocy prawnej w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nieruchomościami i zagospodarowania terenu, w postępowaniach w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę,
 • przygotowanie i negocjowanie umów procesu budowlanego, w tym procesów budowlanych prowadzonych według standardów FIDIC, takich jak umowy o roboty budowlane, umowy z podwykonawcami, umowy o prace projektowe i nadzór autorski, umowy nadzoru inwestorskiego, umowy na zastępstwo inwestycyjne, kontrakty inżynierskie,
 • sporządzanie, analiza oraz negocjowanie umów deweloperskich, umów o opracowania koncepcji architektonicznej, o opracowanie projektu budowlanego wykonawczego, umów o nadzór autorski, umów o pełnienie funkcji inspektora nadzoru,umów gwarancji zapłaty, czynności jednostronnych gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych,
 • pomoc w zgłoszeniu wykonania prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
 • reprezentacja interesów Klienta w toku negocjacji i zmian umów z generalnym wykonawcą, z wykonawcami i podwykonawcami,
 • prawo sąsiedzkie (służebność drogi koniecznej, służebność widoku, sprawy o zaniechanie immisji itp.)
 • realizacja procesu budowlanego w ramach zamówień publicznych.

  prawo budowlane

  prawo budowlane