link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

Porady prawne Poznań

porady prawne Poznań

Porady prawne Poznań

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną dla osób prawnych i klientów indywidualnych, w tym udzielanie porad prawnych. Udzielamy porad prawnych w szczególności w następujących dziedzinach prawa:

 

  • prawo karne – przestępstwa i wykroczenia karne (m.in. przestępstwa gospodarcze, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa stypizowane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, wykroczenia drogowe) przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe, postępowanie w sprawach nieletnich, postępowanie wykonawcze (zawieszenie wykonania kary, odroczenie wykonania kary, nadzwyczajne złagodzenie kary, przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, umorzenie postępowania karnego, warunkowe umorzenie postępowania karnego, przedawnienie karalności, przedawnienie wykonania kary, zatarcie skazania) i inne. Udzielamy porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz podejrzanym i oskarżonym o popełnienie czynu zabronionego w zakresie przebiegu postępowania karnego, praw i obowiązków stron postępowania karnego, kosztów sądowych i inne;
  • prawo cywilne – zasiedzenie nieruchomości, współwłasność, zniesienie współwłasności, użytkowanie, służebność przesyłu, służebność gruntowa, zniesienie służebności, zastaw, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, skutki niewykonania zobowiązań, zmiana wierzyciela lub dłużnika, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, skarga pauliańska, sprzedaż, rękojmia za wady, gwarancja jakości, odszkodowania, ubezpieczenia, leasing, użyczenie, umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa zamiany, umowa dostawy, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, umowa dzierżawy oraz inne umowy cywilnoprawne i inne. Pomagamy w przygotowaniu pozwów, umów, pism procesowych;
  • prawo rodzinne – rozwód, separacja, alimenty, rozdzielność majątkowa, umowa majątkowa małżeńska, rozszerzenie wspólności majątkowej, unieważnienie małżeństwa, uznanie dziecka, ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, adopcja, kuratela, opieka nad małoletnim i inne;
  • prawo spadkowe – dziedziczenie ustawowe, formy sporządzenia testamentu, testamenty, zapis windykacyjny, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, zrzeczenie się spadku, wydziedziczenie, stwierdzenie nieważności testamentu, uznanie za niegodnego dziedziczenia, umowy dotyczące spadku, dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, dochodzenie roszczeń spadkowych i inne;
  • prawo pracy – mobbing, odszkodowania pracownicze, czas pracy, wynagrodzenie za pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, odprawy, spory pomiędzy pracodawcą oraz pracownikiem, urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, odpowiedzialność materialna pracowników i inne;
  • prawo nieruchomości – prawo mieszkaniowe, najem lokalu mieszkalnego, dzierżawa, eksmisja, podział nieruchomości, umowa sprzedaży nieruchomości i inne;
  • prawo konsumentów – ochrona praw konsumentów, odstąpienie od umowy konsumenckiej, rękojmia za wady, gwarancja jakości, niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową i inne;
  •  prawo finansowe – przedawnienie roszczeń, egzekucja komornicza, windykacja długów, pożyczki, kredyty bankowe i inne;
  • postępowanie egzekucyjne – windykacja należności, egzekucja komornicza, skarga na czynności komornika, powództwo przeciwegzekucyjne, informacje o procedurach i etapach postępowania egzekucyjnego oraz prawach wierzyciela, prawach dłużnika i prawach osób trzecich;
  • prawo administracyjne – wszczęcie i zawieszenie postępowania administracyjnego, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarga na bezczynność organu administracji publicznej i inne. Pomagamy w sporządzaniu wszelkich pism w postępowaniu administracyjnym, w tym podań, i odwołań od decyzji, udzielamy porad prawnych w tym zakresie.

Porady prawne Poznań

Porady prawne są udzielane przez adwokata lub radcę prawnego. Cennik porad prawnych nie odbiega od średnich rynkowych.